Հայերեն համարները 1 –ից մինչեւ 100

# Writing your language Writing Reading
0 զրո Nûll -
1 մեկ Einn -
2 երկու Tveir -
3 երեք þrír -
4 չորս Fjórir -
5 հինգ Fimm -
6 վեց Sex -
7 յոթ Sjö -
8 ութ átta -
9 ինը Níu -
10 տասը Tíu -
11 տասնմեկ Ellefu -
12 տասներկու Tólf -
13 տասներորդ þrettán -
14 տասնչորս Fjórtán -
15 տասնհինգ Fimmtán -
16 տասնվեց Sextán -
17 տասնյոթ Sautján -
18 տասնութ átján -
19 տասնինն Nítján -
20 քսան Tuttugu -
21 քսան Tuttugu einn -
22 քսան երկու Tuttugu og tvær -
23 քսաներեք Tuttugu og þrjú -
24 քսանչորս TuttuguogQögurra -
25 քսանհինգ Tuttugu og fimm -
26 քսանվեց Tuttugu og sex -
27 քսան յոթ Tuttugu og sjö -
28 քսան ութ Tuttugu og átta -
29 քսանինը Tuttugu og níu -
30 երեսուն þrjátíu -
31 երեսուն մեկ þrjátíu og einn -
32 երեսուն երկու þrjátíu og tveimur -
33 երեսուն երեք Thirty þrír -
34 երեսուն չորս Thirty fjórir -
35 երեսուն հինգ þrjátíu og fimm -
36 երեսուն վեց þrjátíu og sex -
37 երեսուն յոթ þrjátíu og sjö -
38 երեսուն ութ Thirty átta -
39 երեսուն ինը þrjátíu og níu -
40 քառասուն Fjörutíu -
41 քառասունմեկ Fjörtíu og eitt -
42 քառասուներկու Fjörutíu og tvær -
43 քառասուներեք Fjörutíu þrír -
44 քառասունչորս Fjörutíu og fjóra -
45 քառասունհինգ Fjörutíu og fimm -
46 քառասունվեց Fjörutíu og sex -
47 քառասունյոթ Fjörutíu og sjö -
48 քառասունութ Fjörutíu og átta -
49 քառասուն ինը Fjörutíu og níu -
50 հիսուն Fimmtíu -
51 հիսունմեկ Fimmtíu og eitt -
52 Հիսուն երկու Fimmtíu og tvö -
53 Հիսուն երեք Fimmtíu og þremur -
54 հիսունչորս Fimmtíu og fjórir -
55 հիսունհինգ Fimmtíu og fimm -
56 հիսուն վեց Fimmtíu og sex -
57 հիսունյոթ Fimmtíu og sjö -
58 հիսուն ութ Fimmtíu og átta -
59 հիսուն ինը Fimmtíu og níu -
60 վաթսուն Sextíu -
61 վաթսուն մեկ Sextíu og eitt -
62 վաթսուն երկու Sextíu og tvö -
63 վաթսուն երեք Sextíu og þremur -
64 վաթսուն չորս Sextíu og fjórir -
65 վաթսուն հինգ Sextíu og fimm -
66 վաթսուն վեց Sextíu og sex -
67 վաթսուն յոթ Sextíu og sjö -
68 վաթսունութ Sextíu og átta -
69 վաթսունինը Sextíu og níu -
70 յոթանասուն Sjötíu -
71 յոթանասուն մեկ Sjötíu og einn -
72 յոթանասուն երկու Sjötíu tveir -
73 յոթանասուն երեք Sjötíu og þrjú -
74 յոթանասուն չորս Sjötíu fjórir -
75 յոթանասուն հինգ Sjötíu og fimm -
76 յոթանասուն վեց Sjötíu og sex -
77 յոթանասուն յոթ Sjötíu og sjö -
78 յոթանասունութ Sjötíu og átta -
79 յոթանասուն ինը Sjötíu og níu -
80 ութսուն áttatíu -
81 ութսուն մեկ áttatíu ein -
82 ութսուն երկու áttatíu tveir -
83 ութսուն երեք áttatíu þrír -
84 ութսունչորս Tuttugu og níu -
85 ութսունհինգ áttatíu og fimm -
86 ութսուն վեց áttatíu og sex -
87 ութսուն յոթ áttatíu og sjö -
88 ութսուն ութ áttatíu og átta -
89 ութսուն ինը áttatíu og níu -
90 իննսուն Níutíu -
91 իննսուն մեկ Níutíu einn -
92 իննսուն երկու Níutíu og tveir -
93 իննսուն երեք Níutíu þrír -
94 իննսուն չորս Níutíu fjórir -
95 իննսունհինգ Níutíu og fimm -
96 իննսունվեց Níutíu og sex -
97 իննսուն յոթ Níutíu og sjö -
98 իննսուն ութ Níutíu og átta -
99 իննսուն ինը Níutíu og níu -
100 հարյուր Eitt hundrað -